wyszukiwanie zaawansowane
» REGULAMIN KONKURSU "ZOSTAŃ AMBASADOREM "

REGULAMIN KONKURSU "ZOSTAŃ AMBASADOREM "

REGULAMIN KONKURSU
„Zostań Ambasadorką marki #ECLECTIC LIVING KIDS 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „ Zostań Ambasadorką marki #ECLECTIC LIVING KIDS ” zwanego dalej "Konkurs".
2. Organizatorem Konkursu jest Art Studio Elżbieta Wasilewska , Coniew 48 ,05-530 Góra Kalwaria nip 1230776029 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie opublikowany w social media eclectic living kids 
4. Czas trwania Konkursu 06.11.2017 – 26.11.2017

§2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy Organizatora  oraz ich małżonkowie. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:  Zainstalować na swoim telefonie lub tablecie aplikację Instagram. Jeśli masz już konto na Instagramie, zaloguj się.  Polubić na Instagramie profil: @eclecticlivingkids  Dodać na Instagram zdjęcie,konkursowe opublikowane na profilu @eclecticlivingkids  Oznaczyć zdjęcie: @eclecticlivingkids i  #ambasadoreclecticlivingkids
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. Opublikowanie zdjęcia do Konkursu uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik oświadcza, że udziela nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zdjęć w ramach współpracy przez Organizatora, Fundatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora lub Fundatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi i Fundatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego fotografie wykonane w ramach współpracy do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora, Fundatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody
1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
2. Jury wyłoni 3 uczestników Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, styl prowadzonego profilu na instagramie . W kolejnym terminie 7 dni z 3  jury wyłoni 1 zwycięzce a dla pozostałej 2 uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia w postaci bonów zakupowych o wartości 150zł 3. Nagroda główna to bon o wartości 1500zł na produkty eclectic living kids . Zwycięzca jako ambasador przez 4 miesiące będzie promował markę eclectic living kids w kanale instagram , robiąc aranżacje wnętrza pokoju dziecięcego z produktami eclectic living kids , linkując profil @eclecticlivingkids  4. Warunkiem współpracy jest również zakaz konkurencji w zakresie promowania innych konkurencyjnych dla eclectic living marek w trakcie trwania współpracy 5. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 6. Warunkiem uzyskania nagród, jest podpisanie przez Laureata konkursu i umowy o współpracy z Organizatorem na wspomniany okres 4 miesięcy 

§5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.eclecticliving.pl .
2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej eclecticliving.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.

Przejdź do strony głównej

INSTAGRAM